Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  PROFESÖR VE DOÇENT UNVANINA SAHİP OLANLARA YÖNELİK AÇILAN BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU RED EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
  30.06.2021

  • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2021 tarihinde yapılan ilanda bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacaklara dair usul ve esaslar açıklanmış, aynı ilanda muafiyet kapsamında bulunan profesör ve doçent unvanına sahip olanların bilirkişilik başvuruları ve listelere kaydedilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.
  • Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve  Şanlıurfa,  illeri itibariyle ve 01 Haziran- 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla "profesör ve doçent" unvanına sahip bulunanlara yönelik bilirkişilik başvuruları alınmıştır.
  • Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.
  • Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunun "Başvuruların Değerlendirilmesi" başlıklı 5 inci maddesindeki "İşbu ilana konu başvuru dönemi sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu” olup profesör ve doçent unvanına sahip olmadığı ve 2021 yılı içerisinde başvuru takvimi ayrıca ilan edilecek genel başvuru döneminde başvurması gerektiği halde bu ilan döneminde bilirkişilik başvurusunda bulunan adayların başvuruları bilirkişilik bölge kurullarınca hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır." düzenlemesi uyarınca bu unvanlara sahip olmadığı anlaşılanların ve bunun yanında halihazırda bilirkişi listesinde kayıtlı olduğu halde başvuru yapanların başvuruları değerlendirmeye alınmayarak reddedilmiştir.
  • Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun çalışmalarında ve toplantısında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşımadıkları anlaşılan ve yukarıda açıklanan nitelikleri taşımayanların başvuruları red edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
  • Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilanın yapıldığı 30.06.2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
  • Başvuru Dilekçesi" veya “İtiraz Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler" sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.
  • İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  • Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 30/06/2021

   

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr