Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  PROFESÖR VE DOÇENT UNVANINA SAHİP OLANLARA YÖNELİK AÇILAN BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU KABUL- KISMEN KABUL EDİLENLERE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  30.06.2021

  • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2021 tarihinde yapılan ilanda bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacaklara dair usul ve esaslar açıklanmış, aynı ilanda muafiyet kapsamında bulunan profesör ve doçent unvanına sahip olanların bilirkişilik başvuruları ve listelere kaydedilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.
  • Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa,  illeri itibariyle ve 01 Haziran- 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla “profesör ve doçent" unvanına sahip olanlara yönelik” bilirkişilik başvuruları alınmıştır.
  • Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.
  • Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunda belirtilen usul ve esaslar gereğince, ilana konu başvuru sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu olması nedeniyle profesör ve doçent unvanına sahip olmayıp bilirkişilik başvurusunda bulunanların başvuruları, değerlendirmeye alınmayarak reddedilmiştir.
  • Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri ekleyerek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenenlerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiştir.
  • Başvuruları kabul edilen ve ekli listede yer alan kişilerden birden çok temel / alt uzmanlık alanı seçen, aşağıdaki listede "REDDEDİLEN TEMEL / ALT UZMANLIK ALANLARI VE RET GEREKÇELERİ" sütununda yer alan temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, bu temel / alt uzmanlık alanları bakımından başvurularının reddine karar verilmiş olmakla, seçtikleri bir kısım uzmanlık alanları kabul edilmeyen ilgililer, 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde listelerin internetten ilan edildiği 30.06.2021 tarihinden itibaren otuz gün içinde itirazda bulunabilirler.
  • Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilanın yapıldığı 30.06.2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
  • Başvuru Dilekçesi" veya “İtiraz Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler" sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.
  • YEMİN TARİHİ VE YERLERİYaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul-kısmen kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, ilanda belirtilen tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.
  • Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
  • Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan  Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilere 05-06-07 Temmuz 2021 mesai saatleri içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4.katında bulunan kurulumuz toplantı salonunda yeminleri yaptırılacaktır.
  • Bölge Kurulu bulunmayan , Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa yetki çevresinde oturan ya da meslekî faaliyetini yürüten ve başvuruları kabul edilen kişilere      05-06-07 Temmuz 2021  tarihleri arasında ilgili ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları tarafından belirlenen tarihlerde yemin ettirilecektir.
  • Başvuruları kabul edilen kişiler yeminlerini yapmaları halinde, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu bilirkişi listesine kaydedileceklerdir.
  • İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  • Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 30/06/2021

   

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr