Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  05-30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA İLK DEFA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNUP TEMEL/ALT UZMANLIK ALANLARININ TAMAMI VEYA BİR KISMI REDDEDİLENLERİN İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU 
  07.03.2019

  05-30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA İLK DEFA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNUP TEMEL/ALT UZMANLIK ALANLARININ TAMAMI VEYA BİR KISMI REDDEDİLENLERİN İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU 

  1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, 2019 yılı Bölge Bilirkişi Listesinin oluşturulması için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
  2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.
  3. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 6754 sayılı kanunun 6/2 a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda yer alan EK-1 isimli Bilirkişilik Temel Ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit ederek 65 temel uzmanlık alanında 857 alt uzmanlık alanı belirlemiş ve bu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri EK-2 isimli çalışmada belirleyip ilan etmiştir.
  4. İlan gereği başvurular e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiğinden dolayı, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamış ve bu talepler reddedilmiştir.
  5. Başvurular; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
  6. 05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ilk defa bilirkişilik başvurusunda bulunanlardan seçtikleri uzmanlık alanlarının tamamı ya da bir kısmı reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin EK-1 de liste halinde  ilan ekinde yayınlanmıştır.
  7. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 10. maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını, seçtikleri uzmanlık alanlarında, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/03/2018 tarihinde yayımladığı, EK-1 bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında EK-2 aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 15/1 maddesine göre verilen süre içerisinde itirazda bulunmadıkları gerekçesiyle itirazı reddedilenler, iş bu ilanın yapıldığı 07/03/2019 tarihinden itibaren 60 (altmış) günlük kesin süre içerisinde yetkili olan Gaziantep İdare Mahkemesine dava açabilirler.
  8. YEMİN TARİHİ VE YERLERİ: İtirazlarının değerlendirmesi sonucu itirazları uygun görülerek başvurusu kabul/kısmen kabul edilen EK-1 de liste halinde  yer alan kişilerin 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, ilanda belirtilen tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.
  9. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
  10. Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan  Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilere 11-12-13 Mart 2019 günleri saat 13:30 da Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı odasında yemin töreni yapılacaktır. Burada yapılacak yemin töreni Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanı ve  teşrif edecek kurul üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
  11. Bölge Kurulu bulunmayan Nizip, İslahiye, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Elbistan, Kilis, Malatya, Mardin, Midyat, Siirt, Şanlıurfa, Siverek, Viranşehir, Şırnak ve Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları yetki çevresinde oturan ya da meslekî faaliyetini yürüten ve başvuruları kabul edilen kişilere 11-12-13 Mart 2019 tarihleri arasında ilgili ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları tarafından belirlenen ve internet sitelerinde ilan edilen tarihlerde yemin ettirilecektir.
  12. Başvuruları kurulumuzca red edilip, itirazları kabul/kısmen kabul edilen kişiler yeminlerini yapmaları halinde, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu bilirkişi listesine dahil edilerek güncellenecek bölge bilirkişi listesi Bölge Kurulumuzun internet sitesinin “Bölge Bilirkişi” sekmesinde yayımlanacaktır. EK-2
  13. Başvurularında bir kısım temel/alt uzmanlık alanları kısmen red edilen veya yeni temel/alt uzmanlık alanı eklenmesi talebi ile itiraz edenlerden, itirazları kabul edilen alanlar yönünden güncellenen bölge bilirkişi listesi Bölge Kurulumuzun internet sitesinin “Bölge Bilirkişi” sekmesinde yayımlanacaktır.
  14. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca ilanımızın tebliğ hükmünde olması nedeniyle fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39'uncu maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.07/03/2019

  EK-1: 05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ilk defa bilirkişilik başvurusunda bulunup temel/alt uzmanlık alanlarının tamamı veya bir kısmı reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin liste.


  EK-2: İtirazları sonucu bilirkişilik başvurusu kabul/kısmen kabul edilenlerden yemin edeceklerin listesi.

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr