Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BAŞVURUSUNDA EKSİK EVRAK BULUNANLARIN LİSTEYE KABULÜNE İLİŞKİN İLAN
  21.02.2018

  BAŞVURU EVRAKINDA EKSİKLİK BULUNAN BİLİRKİŞİ  BAŞVURULARINA İLİŞKİN İLÂN


           6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilin de bilirkişilik görevi yapmak üzere Bölge Kurulu Başkanlığımız tarafından yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere eksik evrakların değerlendirilip yemin edası gerçekleştiren ve gerçekleştirmeyen bilirkişi listeleri ekte yayımlanmıştır.
   

  EKSİK EVRAK BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE YEMİNLERİ YAPTIRILAN   BİLİRKİŞİLERİN İNCELENMESİ NETİCESİNDE  :

          6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule, bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İlleri Adli ve İdari Yargı Mercileri, İcra Müdürlükleri ve Tüketici Hakem Heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere (eksik evrak başvuruları kabul edilen ve mazeretleri nedeniyle yemin gerçekleştiremeyen) 941 bilirkişiden yemin edasını gerçekleştiren 935 bilirkişinin Kurulumuz tarafından belirlenen tarih aralıklarındaki yemin tutanakları, Bilirkişilik Bölge Kurulu ve Bölge Kurulu bulunmayan illerde İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca belirlenen yerlerde usulüne uygun olarak yaptırılmıştır.
   

  BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER  (EK-1)

          Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.


           Bölge kurulumuzca "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde ilan edilen ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Bilirkişi başvuruları 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen şartlara göre değerlendirilmiş, 3 yıl süre ile geçerli olacak Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinin oluşturulması için ve başvuruları kabul edilen bilirkişiler belirlenmiş olup, buna ilişkin bilirkişi listesi ilanı ekte yer almaktadır. Yayımlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir.


          6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.
          6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre;  Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10. maddenin (d), (e) ve (f)  bentleri hariç birinci fıkrasında yeralan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir. Liste dışından yapılan görevlendirmelerin UYAP’a kaydı Bölge Kurulumuz tarafından yapılacağı için, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinin ilgili bentlerinde yer alan şartlar ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 6754 S.K.’un 6/2-a,b maddelerinden kaynaklanan yetkisi kapsamında yayımladığı uzmanlık alanları ve bu alanlar için aranan kriterlere bakılarak gerekli şartları taşıyanlar UYAP’a kayıt yapılabilecek, gerekli şartları taşımayanlar bakımından rapor aldırılmış olsa dahi UYAP’a kayıt yapılamayacaktır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir. Yayımlanmış olan bu listede her zaman için bilirkişi ekleme ve çıkarma yapılma durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP’tan veya kurulumuzun internet sayfasında yayımlanan güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

  İLANA RAĞMEN YEMİN EDASI GERÇEKLEŞTİRMEYEN BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  RED EDİLENLER  (EK 2):
           26/01/2018 tarihli ilana rağmen yemin edasını gerçekleştirmeyen bilirkişi başvuruları reddedilen 6 bilirkişi ilanın EK-2 listesinde  gösterilmiştir. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

  6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

  Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kuruluna ait başvuruları kabul edilen ve sicile kayıt edilen bilirkişilerin tamamına ait listeye "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizin “Bölge Bilirkişi Listesi” sekmesi altında ulaşılabilir olduğu, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11/4 maddesine göre kamuoyuna duyurulur.21/02/2018

  EK1 BAŞVURULARI KABUL LİSTESİ (Eksik Evrak değerlendirilmesi)

  EK2 BAŞVURULARI RED EDİLENLERİN LİSTESİ (Yemin edasını gerçekleştirmeyen) 

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr