Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN RED EDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

  T.C.
  GAZİANTEP
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

                                   
   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  TAMAMEN VEYA KISMEN RED EDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU


  1. T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının internet sayfasında 25/01/2022 tarihinde ve Bilirkişilik Bölge Kurulumuz "http://gaziantepbbk.adalet.gov.tr" resmi internet adresinde 26/01/2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine, bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun bilirkişi listesine kayıtlı olup, yenileme talebinde bulunan bilirkişilerin başvuru sonuçları ile yenileme talebinde bulunmayanların bilirkişilik  sicilden ve bilirkişi listesinden çıkarılmalarına ilişkin Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca 24/06/2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca duyuru yapılmıştır.

  2. Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğden itibaren 30 gün içinde bölge kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 21/10/2022 tarih, 2022/13 Toplantı ve 2022/116 sayılı kararı ile değerlendirilerek, itirazlarla ilgili sonuçlar da bireysel sorgulama usulüyle aşağıda ilan edilmiştir.

  3. 2022 yılı bilirkişilik başvuru takviminde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendine göre sicilden çıkarma kararı verilenlerden bu çıkarma kararından sonra yenileme talebinde bulunanların talepleri sicilden çıkarma kararına itiraz olarak değerlendirilmiştir.

  4. Kurulumuzun 23/06/2022 tarih, 2022/11 Toplantı, 2022/88 Karar sayılı kararı (Yenileme başvurusunda bulunanların, başvurularının değerlendirildiği) ve 22/06/2022 tarih. 2022/10 Toplantı ve 2022/87 Sayılı kararı (2022 yılında ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunanların, başvurularının değerlendirildiği) uyarınca, 2022 yılı bilirkişilik ve yenileme başvurusu kabul, kısmen kabul ve reddedilenler ile itiraz süresi geçtikten sonra itiraz edenler ve  yenileme başvurusu bulunmadığı halde itiraz eden bilirkişilerin  itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar, duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından, sorgulama ekranına (BÜYÜK HARFLERLE) AD-SOYAD, T.C. Kimlik numarası ve  güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  5. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını, seçtikleri uzmanlık alanlarında, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 25/01/2022 tarihinde yayımladığı, EK-1 bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında EK-2 aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15/1 maddesine göre verilen süre içerisinde itirazda bulunmadıkları gerekçesiyle itirazı reddedilenler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15/1 maddesinin son cümlesi uyarınca kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesine dava açabilirler.

  6. Yenileme başvurusu ve ilk defa bilirkişilik başvurusu yapıp, daha önce yemin eden bilirkişilerin  yeminleri geçerli olup, bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.


  7. İlk defa bilirkişilik başvurusunda bulunarak, başvuru sonucuna itiraz eden ve itirazı kabul veya kısmen kabul edilen kişiler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 12/4. maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da Bölge Kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde belirlenen yer ve saatte, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

  YEMİN TARİHİ VE YERİ:

  Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminlerin 25-26 Ekim 2022 tarihleri  saat 10:00'da, Zeytinli Mahallesi, 79002 nolu Cad.  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat 4 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının odasında yaptırılacaktır.

  Gaziantep ili dışındaki yetki çevremizde bulunan il ve ilçelerde ikamet edenlerin yeminleri, bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde belirlenen yer ve saatlerde yaptırılacaktır.

  Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların, Bölge Kurulumuza yapacakları yazılı başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

  Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42/5 maddesi uyarınca ilanımızın tebliğ hükmünde olması nedeniyle fiziki veya elektronik yolla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur. 21/10/2022


                                                                

  Tc Kimlik No
  Adı Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu