Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2018 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN İLAN
  29.12.2017

  01/01/2018 YILINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE OLACAK  BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN İLÂN

  6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi ekte yayımlanmıştır.

  BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE YEMİNLERİ YAPTIRILAN   BİLİRKİŞİLERİN İNCELENMESİ NETİCESİNDE  :


  6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule, bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İlleri Adli ve İdari Yargı Mercileri, İcra Müdürlükleri ve Tüketici Hakem Heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere başvuruları kabul edilen 1572 bilirkişiden yemin edasını gerçekleştiren 1552 bilirkişinin 27-28 Aralık 2017 tarihli yemin tutanakları, Bilirkişilik Bölge Kurulu ve Bölge Kurulu bulunmayan illerde İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca belirlenen yerlerde usulüne uygun olarak yaptırılmıştır.


  Bölge kurulumuzca "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde ilan edilen ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Bilirkişi başvuruları 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen şartlara göre değerlendirilmiş, bilirkişilik sicili ve 01/01/2018 tarihinden itibaren ( bu başvurular için ) 3 yıl süre ile geçerli olacak Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinin oluşturulması  için ve başvuruları kabul edilen bilirkişiler belirlenmiş olup, buna ilişkin bilirkişi listesi ilanı ekte yer almaktadır.


  Yayımlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir.
  6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.


  6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre;  Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10. maddenin (d), (e) ve (f)  bentleri hariç birinci fıkrasında yeralan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.
  Liste dışından yapılan görevlendirmelerin UYAP’a kaydı Bölge Kurulumuz tarafından yapılacağı için, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinin ilgili bentlerinde yer alan şartlar ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 6754 S.K.’un 6/2-a,b maddelerinden kaynaklanan yetkisi kapsamında yayımladığı uzmanlık alanları ve bu alanlar için aranan kriterlere bakılarak gerekli şartları taşıyanlar UYAP’a kayıt yapılabilecek, gerekli şartları taşımayanlar bakımından rapor aldırılmış olsa dahi UYAP’a kayıt yapılamayacaktır.
  Bu nedenle görevlendirmelerde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesi, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. Maddesi ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/2-6 maddelerine riayet edilmesi gerekmektedir.


  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan Yayımlanmış olan bu listede her zaman için bilirkişi ekleme ve çıkarma yapılma durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP’tan veya kurulumuzun internet sayfasında yayımlanan güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.
  6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11/4 maddesine göre kamuoyuna duyurulur.29/12/2017

  EK 1: LİSTEYE KABUL EDİLEN BİLİRKİŞİ LİSTESİ

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr