Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2018 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN (Kabul, Red, Eksik Belge) İLAN
  26.12.2017

   

  Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilin de bilirkişilik görevi yapmak üzere, başvurular için 01/01/2018 yılından itibaren 3 yıl geçerli olmak üzere Gaziantep Bölge Kurulu Bilirkişi Listesi oluşturulmak üzere "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr"  adresli internet sitemizde daha önceden ilan edilmiştir.


  BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  NETİCESİNDE  :


  6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak İlleri Adli ve İdari Yargı Mercileri, İcra Müdürlükleri ve Tüketici Hakem Heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 - 11/12/2017 tarihleri arasında Bölge Kurulumuzca, yetki çevremizde bulunan İlk Derece Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca ve e-devlet sistemi üzerinden bilirkişi başvuruları alınmıştır.
  Bölge kurulumuzca "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde ilan edilen ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve 01/01/2018 tarihinden itibaren ( bu başvurular için ) 3 yıl süre ile geçerli olacak Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinin oluşturulması için 01/12/2017- 11/12/2017 tarihleri arasında bilirkişilik için başvuruları alınan bilirkişi başvurularının; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen şartlar ve başvuru ilanımız ekinde ilan edilen EK-1, EK-2, EK-3 e göre değerlendirilmiş ve başvuruları kabul edilenler 1572, başvuruları red edilenler 455 ve başvurularında olması zorunlu olan belgelerden, bir kısım belgeleri eksik olan bilirkişiler 1067 olarak Kurulumuzun 2017/17-114 toplantı ve karar sayılı 23/12/2017 tarihli kararı ile karar ekindeki EK-1 sayılı liste ile başvuruları kabul edilenler, EK-2 sayılı liste ile başvuruları ret edilenler, EK-3 sayılı liste ile başvurularında olması zorunlu olan belgelerden bir kısım belgeleri eksik olan bilirkişi adayları belirlenmiş olup listeler ilan ekindedir.


  BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER  (EK 1):


  Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir. Nihai listede görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı  UYAP a başvurular kayıt edilirken seçilen uzmanlık alanlarının tamamının girilmemesinden kaynaklandığı, bunun sebebinin de başvuru takviminin darlığına karşın başvuruların çokluğu olduğu anlaşılmış olup seçtikleri uzmanlık alanlarının kabul edilebilir tamamı UYAP a kayıt edilmeyenler yönünden bilirkişilerin sicilleri Yönetmeliğin 45/3 maddesi uyarınca girilirken düzeltilecektir.
  İlan edilen bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra 29/12/2017 tarihinde ilan edilecek nihai listede gösterilecektir.

  YEMİN :


  Listeye kabul edilenler, Bölge Kurulu Başkanlıklarınca, Bölge Kurulu bulunmayan İllerde İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca belirlenen yerlerde  27-28 Aralık 2017 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271.  maddesinin birinci fıkrasında  belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.


  YEMİN TARİHİ


  Başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilanı ( EK 1 de yer alan kişiler), 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise  bulundukları ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir.  27-28 Aralık 2017 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir

  YEMİN YERLERİ:

  Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilanı EK 1 de yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise     bulundukları ilk derece mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir.  27-28 Aralık 2017 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.
  Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Araban, Nurdağı ilçelerinin tamamı için bilirkişiler 27-28 Aralık 2017 günü saat 10:00 da Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda yapılacak yemin töreni Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkan ve Üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
  Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek başka uygun bir günde yemini yaptırılacaktır.


  BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  RED EDİLENLER  (EK 2):


  Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin mevzuatta aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları mevzuatta olmayanların başvuruları reddedilen kişiler ilanın EK 2  listesinde  gösterilmiştir.
  Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.


  BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA EKSİK EVRAKI BULUNANLAR (EK 3):


  Eksik belgeli olan bilirkişi başvuru listesi ilan ekindeki EK-3 sayılı listede gösterilmiş olup; bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvurularının değerlendirilmesinde 1067 bilirkişi başvuru dosyasında başvuruda olması zorunlu olan bir kısım evrakın olmadığı belirlenmiş ve EK-3 sayılı listede   gösterilmiştir; Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu eksik belgelerin ilan tarihinden itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini ihtara rağmen tamamlamamış olanların talebinin reddine karar verilecektir. Eksik evrakların gönderilmesi için Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmekte, eksik belgeleri süresinde tamamlanan başvurular Kurulumuzca değerlendirilerek karar altına alınacak ve ilan edilecektir.


  LİSTELERİN İLANI :

  Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29/12/2017 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.
  Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilan olunur. 26/12/2017   

  EK 1: BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE
   

  EK 2: BAŞVURUSU REDDEDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE
   

  EK 3: BAŞVURUSUNDA EKSİK EVRAK OLANLARA İLİŞKİN LİSTE
   

  EK 4: YEMİN TUTANAĞI

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr