GAZİANTEP BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞVURU EVRAKINDA EKSİKLİK BULUNAN BİLİRKİŞİLERE AİT BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLÂN

   

......   6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilin de bilirkişilik görevi yapmak üzere Bölge Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen ve 26/12/2017 tarihli ilana göre  başvurusunda eksik evrakı olanlara ilişkin başvurular Kurulumuzca değerlendirilmiş; başvuruları red edilen (EK3) ve kabul edilen (bilirkişi yeminine katılacaklara) ilişkin liste ve bilirkişi yemin tutanağı (EK1 ve EK2) ve mazeretleri nedeniyle yemine katılamayan (EK4) bilirkişilere ait listeler ilan ekindedir.


BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  NETİCESİNDE  :


_______Bölge kurulumuzca "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizde 26/12/2017 tarihinde ilan edilen ve eksik evrak listesinde bulunan bilirkişi başvurularının; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen şartlar ve başvuru ilanımız ekinde ilan edilen EK-1, EK-2, EK-3 e göre değerlendirilmiş ve başvuruları kabul edilen 921, başvuruları red edilenler 149,  daha önceden kabul edilen ve mazeretleri nedeniyle yemin edasını gerçekleştiremeyen 20, bilirkişilere ait EK-1 sayılı liste ile başvuruları kabul edilenler, EK-3 sayılı liste ile başvuruları ret edilenler, EK-4 sayılı liste ile mazeretleri nedeniyle yemin edasını gerçekleştiremeyen bilirkişi adayları belirlenmiştir.

_______6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER  (EK1 ve EK4):

_______Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir. Nihai listede görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı  UYAP a başvurular kayıt edilirken seçilen uzmanlık alanlarının tamamının girilmemesinden kaynaklandığı, bunun sebebinin de başvuru takviminin darlığına karşın başvuruların çokluğu olduğu anlaşılmış olup seçtikleri uzmanlık alanlarının kabul edilebilir tamamı UYAP a kayıt edilmeyenler yönünden bilirkişilerin sicilleri Yönetmeliğin 45/3 maddesi uyarınca girilirken düzeltilecektir.

_______ İlan edilen bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra  ilan edilecek nihai listede gösterilecektir.

YEMİN TARİHLERİ:

_______Başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilanı ( EK1 ve EK4 de yer alan kişiler), 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise  bulundukları ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir.  01-02-03-04-05-06 Şubat 2018 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.


YEMİN YERLERİ:

1- Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Araban, Nurdağı ilçelerinin tamamı için bilirkişiler 05-06 Şubat 2018 günü saat 14:00 da Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Katında bulunan Konferans Salonunda yapılacak yemin töreni Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkan ve Üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
2- Bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise  bulundukları ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir.

_______Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek başka uygun bir günde yemini yaptırılacaktır.


BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  RED EDİLENLER  (EK 3):


_______Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşımadıkları, 26/12/2017 tarihli ilana rağmen eksik evraklarını belirlenen süre içerisinde ibraz etmedikleri, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin mevzuatta aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları mevzuatta olmayanların başvuruları reddedilen kişiler ilanın EK 3  listesinde  gösterilmiştir.

_______Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.


LİSTELERİN İLANI :


_______Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, en geç 15/02/2018 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilan olunur. 26/01/2018


Ek1: Eksik Evrak Başvurusu Kabul Edilenlerin (Yemin Edeceklerin) Listesi


Ek2: Yemin Tutanağı


Ek3: Eksik Evrak Başvurusu Red Edilenlerin Listesi


Ek3: Mazeretleri Nedeniyle Yemin Edasını Yapmayanların Listesi
SİTEMİZİ
 
2017 | Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu
Zeytinli Mahallesi, 79002 No.lu Cadde Şehitkamil /GAZİANTEP